ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 1
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2003 r.

zmieniające druki zakresów czynności.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 6 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie druków zakresów czynności wprowadzam następującą zmianę:
„a) dotychczasowe druki zakresów czynności zastępuje się nowymi zakresami stanowiącymi załącznik nr 1 i nr 2.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1
Załącznik 2

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej
we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
według rozdzielnika