ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 2
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie powołania Komisji.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję w składzie:
mgr Maria Krystyna Dziedziul – przewodnicząca
Sławomir Pełka – członek
Teresa Wybranowska-Szymanowska - -„-
mgr Ewa Wyspiańska - -„-

§ 2
Komisja dokona wyboru oferty na wycenę nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym lub będących własnością Akademii Medycznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
przewodniczący i członkowie Komisji
sekretariat Dyrektora Administracyjnego