ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 3
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie powołania komisji.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przejęcia w użytkowanie budynku przy ul. Bartla 5 i wyposażenia dla Wydziału Zdrowia Publicznego powołuję komisję w składzie:
1) mgr Jacek Czajka – przewodniczący
2) Maria Ciechanowicz – członek
3) Genowefa Jaśkiewicz - -„-
4) Irena Kokocińska - -„-
5) Sławomir Pełka - -„-
6) Krystyna Wysocka - -„-

§ 2
Komisja rozpocznie pracę w dniu 13 maja 2003 r., a zakończy 16 maja 2003 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
przewodniczący i członkowie Komisji
sekretariat Dyrektora Administracyjnego