ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 4
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 5 września 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rejestrowania i przechowywania umów

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

 
§ 1
W zarządzeniu nr 14 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2001 r. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Jednostka organizacyjna administracji, która przygotowywała umowę jest obowiązana przekazać kopię podpisanej umowy oraz zapis treści umowy na powszechnie stosowanym nośniku (np. dyskietka) do Działu Organizacyjnego w celu przechowywania, w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także aneksy do umów.”

 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. 
Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne administracji