ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 5
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 17 września 2003 r.

w sprawie udostępniania informacji publicznej

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r., ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) zarządzam co następuje:

§ 1
Zarządzenie reguluje tryb udostępniania informacji publicznej w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej „ustawą”).

§ 2
1. Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się do ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej zwanego dalej „Biuletynem Informacji Publicznej” (BIP).
2. Informacje, które nie zostały udostępnione w BIP udostępnia się na pisemny wniosek, chyba że:
a) mogą być udostępnione niezwłocznie w formie ustnej lub kserokopii do 5. stron A4,
b) wniosek przesłano pocztą elektroniczną.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2 może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

§ 3
1. W celu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy Akademia Medyczna we Wrocławiu (zwana dalej „Akademią”) tworzy własną podmiotową stronę BIP.
2. Podmiotową stronę BIP tworzy się przez wydzielenie z internetowego serwisu informacyjnego Akademii odrębnej strony i umieszczenie na stronie głównej tego serwisu przycisku ekranowego z logo BIP umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

§ 4
1. Na podmiotowej stronie BIP, oprócz informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, zamieszcza się także informacje dotyczące w szczególności:
a) sposobu dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP, a będącej w posiadaniu Akademii,
b) wyłączenia jawności zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 ustawy.

§ 5
1. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 2 udostępnia się w formie:
a) kserokopii
b) wydruku
c) przesłania
d) przeniesienia na powszechnie stosowany nośnik informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1 jednostka organizacyjna zobowiązana do udostępnienia informacji powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia i wskazuje termin udostępnienia informacji, nie dłuższy niż 2 miesiące.
3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i formie określonych we wniosku stosuje się art. 14 ust. 2 ustawy.

§ 6
1. Za udostępnianie informacji w warunkach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy pobiera się stosowną opłatę.
2. Tryb udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1 określa art. 15 ust. 2 ustawy.

§ 7
Nie udostępnia się:
- informacji objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
- innych tajemnic ustawowo chronionych, a w szczególności: gospodarczych i skarbowych,
- projektów dokumentów.

§ 8
1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji kierownika Działu Organizacyjnego.
2. Podmiot realizujący prawo do informacji publicznej, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Odwołanie od decyzji rozpoznaje dyrektor administracyjny w terminie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Jeżeli wniosek obejmuje informacje, do których nie ma zastosowania ustawa powiadamia się wnioskodawcę, że jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach ustawy.

§ 9
1. Ośrodek Sieciowo-Komputerowy tworzy, utrzymuje i aktualizuje podmiotową stronę Akademii zgodnie z ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).
2. Kierownik Ośrodka Sieciowo-Komputerowego wyznacza pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie czynności określonych w § 16 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 (załącznik nr 1).

§ 10
1. Dział Organizacyjny przekazuje do Ośrodka Sieciowo-Komputerowego:
- dokumenty, które należy umieścić na stronie podmiotowej BIP,
- informacje o zmianach lub wycofaniu dokumentów zamieszczonych na stronie podmiotowej BIP,
- informacje o sposobach i zasadach dostępu do prowadzonych przez Akademię rejestrach i archiwach w zakresie dostępu do informacji publicznej.
2. Informacji, o których mowa w § 2 ust. 2 udziela Dział Organizacyjny.
3. Kierownik Działu Organizacyjnego wyznacza pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie czynności określonych w ust. 1 i 2.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2003 r.

Załącznik

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Zespół Obsługi Prorektorów
Kwestor
Ośrodek Sieciowo-Komputerowy
Dział Organizacyjny