ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 6
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie powołania komisji w celu odbioru I etapu realizacji inwestycji pod nazwą „Nowa Akademia Medyczna” przy ul. Borowskiej.

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu odbioru I etapu realizacji inwestycji pod nazwą „Nowa Akademia Medyczna” przy ul. Borowskiej powołuję komisję w następującym składzie:
1) mgr inż. Andrzej Kochan – przewodniczący
2) mgr Jacek Czajka – członek
3) mgr inż. Elżbieta Bednarska – – „ –
4) mgr inż. Jakub Iwaniuk – – „ –
5) mgr inż. Andrzej Sadowski – – „ –
6) inż. Andrzej Ochmann – – „ –
7) mgr inż. Wojciech Jurkowski – – „ –
oraz
przedstawiciele użytkownika:
Dyrektor ASK – mgr Krzysztof Stańkowski
Kierownik przychodni – dr Jolanta Mielnik

§ 2
Komisja będzie dokonywała odbioru począwszy od dnia 29.09.2003 r.

§ 3
Po zakończeniu prac odbiorowych protokół zostanie przekazany do Dyrektora Administracyjnego AM.

§ 4
Nieprzekraczalny termin wykonania odbioru ustalam na dzień 2 października 2003 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
przewodniczący i członkowie komisji