ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 7
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 8 października 2003 r.

w sprawie powołania komisji w celu przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu budynku przy ul. Cieszyńskiego 17

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu budynku przy ul. Cieszyńskiego 17 powołuję komisję w następującym składzie:
1) mgr inż. Elżbieta Bednarska – przewodnicząca
2) mgr Krystyna Dziedziul – członek
3) Jerzy Kokociński – -„-
4) mgr inż. Lesław Szeliga – -„-

§ 2
Protokół z przekazania budynku, o którym mowa w § 1 zostanie przekazany do Dyrektora Administracyjnego AM.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
sekretariat Dyrektora Administracyjnego
przewodniczący i członkowie Komisji