ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 8
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 17 października 2003 r.

w sprawie powołania komisji do spraw przekazania przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach Akademickiej Przychodni Specjalistycznej w użytkowanie ASK

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję do spraw przekazania przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach Akademickiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Borowskiej 213 w użytkowanie ASK w składzie:
1. Irena Kokocińska - przewodnicząca
2. mgr inż. Andrzej Sadowski - członek
(Zarząd Inwestycji)
3. Ewa Bardzińska - -„-
(Zarząd Inwestycji)
4. Jolanta Chilińska - -„-
5. Wanda Kubiak - -„-
6. Beata Strużewska - -„-
(przejmujący – ASK)
7. dr Jolanta Mielnik - -„-
(ASK)

§ 2
Przejmowanie przedmiotów, o których mowa w § 1 należy rozpocząć 17 października 2003 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
sekretariat Dyrektora Administracyjnego
członkowie komisji