ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 9
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2003 r.

w sprawie powołania komisji w celu zbadania okoliczności wypadku przy pl. Nankiera 1.

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) i § 67 Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 5/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2003 r. z późniejszą zmianą) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję w celu zbadania okoliczności – przyczyn i skutków – wypadku, który miał miejsce w budynku Wydziału Farmacji przy pl. Nankiera 1 w dniu 4 listopada 2003 r.

§ 2
Skład komisji:
1. mgr Jacek Czajka – przewodniczący
2. mgr inż. Andrzej Przygoda – członek
3. mgr Krzysztof Śpiewak - – „ –
4. Magdalena Golczyk – – „ –
5. dr hab. Edwin Wagner, prof. nadzw.- – „ –
6. prof. dr hab. Emil Ratajczak – – „ –


§ 3
Komisja rozpocznie pracę w trybie natychmiastowym.

§ 4
Protokół i wnioski z prac komisji powinny być przekazane najpóźniej do 7 listopada 2003 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
sekretariat Dyrektora Administracyjnego
członkowie komisji