ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 10
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia procedury przekazania do wspólnego użytkowania sprzętu medycznego powołuję Zespół w składzie :
1. mgr inż. Marek Chamerski - Dział Aparatury Naukowej
2. Irena Kokocińska - Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

§ 2
Zespół rozpocznie pracę w dniu 19 listopada 2003 r. o godz. 11.00.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
1. Dyrektor SPSK Nr 1
2. Dyrektor Administracyjny
3. Kwestor
4. Członkowie Zespołu