ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 11
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2003 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeglądu i poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia Uczelni

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeglądu i poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia Uczelni na wypadek awarii, włamań, napadów i zagrożeń chemicznych powołuje się komisję w składzie:
1. mgr Jacek Czajka – przewodniczący
2. mgr inż. Elżbieta Bednarska – członek
Dział Techniczny
3. mgr Krystyna Dziedziul – –„–
Dział Eksploatacji
4. Jerzy Kokociński – –„–
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw
5. mgr inż. Anna Piotrowska – –„–
Dział Aparatury Naukowej
6. mgr inż. Andrzej Przygoda – –„–
Inspektorat BHP i PPOŻ
7. mgr Krzysztof Śpiewak – –„–
Inspektorat BHP i PPOŻ

§ 2
Komisja zakończy prace do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
sekretariat Rektora
sekretariat Dyrektora Administracyjnego
członkowie komisji