ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 12
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie przejęcia pomieszczeń i sprzętu oddziału Banku Zachodniego

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się komisję w celu przejęcia pomieszczeń i sprzętu oddziału Banku Zachodniego (na terenie Akademii Medycznej) w składzie:
1. mgr Krystyna Dziedziul – przewodnicząca
2. mgr inż. Lesław Szeliga – członek
3. Irena Kokocińska – –„–
4. Sławomir Pełka – –„–

§ 2
Komisja rozpocznie i zakończy przejmowanie w dniu 26 listopada 2003 r.

§ 3
Protokół z prac komisji zostanie przekazany do Dyrektora Administracyjnego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
sekretariat Rektora
sekretariat Dyrektora Administracyjnego
członkowie komisji