Zarządzenie nr 13
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie dozoru nad obiektami uczelni w okresach wolnych od pracy

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W okresach wakacji, ferii i innych co najmniej trzydniowych okresach wolnych od pracy (tzw. wydłużonych weekendów świątecznych) zobowiązuję:
1) kierowników jednostek organizacyjnych do przekazania Kierownikowi Działu Eksploatacji:
a) kompletu kluczy zapasowych, z oznaczeniem numeru pomieszczenia, do budynku i pomieszczeń,
b) danych osoby pełniącej dyżur domowy, wyznaczonej spośród pracowników zamieszkałych we Wrocławiu, upoważnionej do wchodzenia do pomieszczeń jednostki w przypadku awarii, włamania, itp., (załącznik do zarządzenia),
2) Kierownika Sekcji Konserwacji i Drobnych Napraw do ustalenia rzemieślniczych dyżurów domowych w celu szybkiego usuwania ewentualnych awarii i przekazania danych osoby pełniącej dyżur do Kierownika Działu Eksploatacji (załącznik do zarządzenia).

§ 2
Kierownik działu Eksploatacji przekaże dane dotyczące osób pełniących dyżur domowy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b oraz w § 1 pkt 2 do Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Logistyki.

§ 3
Poza czynnościami, o których mowa w § 1 pkt 1:
1) Kierownik Działu Eksploatacji:
a) ustali dodatkowe dyżury na podległych mu portierniach,
b) stworzy warunki umożliwiające portierom dokonywanie obchodów budynków.
2) W porozumieniu z Działem Eksploatacji dyżury pracowników portierni ustalą w ramach swoich kompetencji:
a) Dyrektor Biblioteki Głównej,
b) Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof,
c) Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii,
d) Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
e) Kierownik Działu Spraw Studenckich.

§ 4
Czynności, o których mowa § 1, 2 i 3 należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2003 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
kierownicy jednostek organizacyjnych