ARCHIWLANE
Zarządzenie nr 14
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2003 r.


w sprawie wydawania pracownikom wody mineralnej.

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustala się dzienne ilości przydziału wody mineralnej na jednego pracownika przez okres całego roku dla następujących grup pracowniczych:
a) pracownicy pracowni pożywek i zmywalni w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii, – 0,66 l
b) dmuchacz szkła laboratoryjnego, – 0,33 l
c) pracownicy zwierzyńca: – 0,66 l
­ Katedra i Zakład Mikrobiologii,
­ Katedra i Zakład Farmakologii,
­ Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,
­ Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej,
d) pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej, – 0,66 l
e) pracownicy Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, – 0,66 l
f) pracownicy warsztatów rzemieślniczych: – 0,66 l
­ Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw,
­ Dział Spraw Studenckich,
­ Dział Aparatury Naukowej,
g) pracownicy Pracowni Poligrafii i Introligatorni, – 0,66 l
h) pracownicy Ogrodu Roślin Leczniczych (pracujący w szklarni i na wolnym powietrzu), – 0,66 l
i) pracownicy ds. ciężkich (w Dziale Eksploatacji) – 0,66 l

 

§ 2

W przypadku gdy w pomieszczeniach pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C pracownikom Akademii Medycznej przysługuje woda mineralna w ilości 0,33 l dziennie na osobę.

 

§ 3

Wodę mineralną wydaje Dział Transportu i Zaopatrzenia na podstawie imiennego wykazu pracowników jednostki organizacyjnej.

 

§ 4

W przypadku niekorzystania z wody mineralnej pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

 

 

§ 5

Likwiduje się wydawanie herbaty pracownikom Akademii Medycznej.

 

 

 

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 3 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 1996 r.

 

 

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

 

Otrzymują:
według rozdzielnika