ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 15
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie wydawania pracownikom wody mineralnej.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję następujące zespoły:
1) - zapasy magazynowe Działu Transportu i Zaopatrzenia
Magdalena Rygas - przewodnicząca
Maria Ciechanowicz - członek
Termin inwentaryzacji od 29.12.2003 r. do 9 stycznia 2004 r.
2) - skrypty i wydawnictwa Działu Wydawnictw
Jolanta Chilińska - przewodnicząca
Danuta Pastuszek - członek
Termin inwentaryzacji 23.12.2003 r.
3) - magazyn Działu Aparatury Naukowej
Danuta Pastuszek - przewodnicząca
Maria Ciechanowicz - członek
Termin inwentaryzacji od 16.12.2003 r. do 17.12.2003 r.
4) - druki ścisłego zarachowania w dziekanatach
Lilia Aplas - przewodnicząca
Jolanta Chylińska - członek
Termin inwentaryzacji : 2.01.2004 r.
5) bilety, karty
Bożena Bieniek - przewodnicząca
Jadwiga Herman - członek
Termin inwentaryzacji : 31.12.2003 r.
6) kwitariusze przychodowe, faktury VAT, kasa
Jadwiga Herman - przewodnicząca
mgr Monika Alchimowicz - członek
Termin inwentaryzacji : 2.01.2004 r. – godz. 8.00.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
- przewodniczący i członkowie
- Sekretariat Dyr. Administracyjnego
- Kwestor
- Kier. Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku