ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 16
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie powołania komisji w celu przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu budynku przy ul. Cieszyńskiego 17

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu budynku przy ul. Cieszyńskiego 17 powołuję komisję w składzie:
1) mgr Jacek Czajka – przewodniczący
2) mgr Krystyna Dziedziul – członek
3) mgr inż. Elżbieta Bednarska – -„-
4) Irena Kokocińska – -„-

§ 2
Komisja rozpocznie pracę 30 grudnia 2003 r. o godz. 12.00.

§ 3
Protokół z przekazania budynku, o którym mowa w § 1 zostanie przekazany do Dyrektora Administracyjnego AM.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
- przewodniczący i członkowie komisji