ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 17
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdów na terenie miejscowości, w której pracownik wykonuje pracę

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) oraz art. 775 Kodeksu pracy (Dz. U. 1998.21.94 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Przejazdy na terenie miejscowości, w której pracownik wykonuje pracę, obejmują przejazdy środkami komunikacji miejskiej na liniach zwykłych tramwajowych lub autobusowych.

§ 2
1. Zwrot kosztów przejazdów, o których mowa w § 1 przysługuje pracownikom, którzy ze względu na charakter pracy, wykonują w sposób ciągły obowiązki wynikające z umowy o pracę w różnych miejscach Wrocławia, w szczególności:
1) pedle,
2) pracownicy techniczni,
3) pracownicy obsługi sieci komputerowej,
4) pracownicy dokonujący inwentaryzacji i ewidencji majątku.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 realizuje się przez wydanie pracownikowi biletu na okaziciela z uwzględnieniem przysługujących mu ulg.

§ 3
Bilety na okaziciela poszczególnym pracownikom wydaje, na czas wykonywania pracy, bezpośredni przełożony pracownika.

§ 4
1. Bilety na okaziciela przysługują następującym jednostkom organizacyjnym:
1) dziekanaty – 1 szt. (każdy dziekanat),
2) Kancelaria Ogólna – 2 szt.,
3) Dział Techniczny – 4 szt.,
(w tym Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw 2 szt.)
4) Dział Eksploatacji – 2 szt.,
5) Ośrodek Sieciowo-Komputerowy – 3 szt.,
6) Dział Aparatury Naukowej – 6 szt.,
7) Inspektorat BHP i PPOŻ. – 1 szt.,
8) Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – 3 szt.,
9) Zespół Rewidentów – 2 szt.,
10) Dział Spraw Pracowniczych – 1 szt.,
11) Dział Spraw Studenckich – 1 szt.,
12) Zespół ds. Współpracy z Zagranicą – 1 szt.,
13) Zespół ds. Zamówień Publicznych – 1 szt.,
14) Zespół ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej – 1 szt.
2. Pozostałe jednostki organizacyjne pokrywają zakup biletów ze swoich środków, np. z funduszu na dydaktykę, z odpłatności za kursy, z płatnych studiów.

§ 5
Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 4 ust. 2 składają zamówienie na zakup biletów (jednorazowych lub na okaziciela) do Kancelarii Ogólnej w terminie do 20 każdego miesiąca poprzedzającego okres objęty zamówieniem (załącznik do niniejszego zarządzenia).

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne