ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 8
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 17 z dnia 29 grudnia 2003 r. – zwrot kosztów przejazdów na terenie miejscowości, w której pracownik wykonuje pracę

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 17 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 4 ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) Sekcja Fotografii – 20 szt. biletów jednorazowych (normalnych)”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

Otrzymuje:
Kancelaria Ogólna