ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 9
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2004 r.

w sprawie korzystania z samochodów służbowych

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

 
§ 1
Zarządzenie określa zasady korzystania z pojazdów będących własnością Akademii Medycznej we Wrocławiu (zwanych dalej samochodami służbowymi) przez:
1) pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu,
2) osoby niebędące pracownikami Akademii Medycznej we Wrocławiu,
3) osoby prawne.

 
§ 2
W związku z pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych z kierowcą będącym pracownikiem Akademii Medycznej we Wrocławiu (zwanej dalej Akademią lub Uczelnią), są:
1) rektor,
2) prorektorzy,
3) dyrektor administracyjny,
4) zastępcy dyrektora administracyjnego.

 
§ 3
1. Pracownicy Akademii, inni niż wymienieni w § 2 mogą w celu wykonywania zadań Uczelni korzystać z samochodu służbowego z kierowcą, o którym mowa w § 2, na podstawie wniosku-zlecenia na przewóz (wzór wniosku – załącznik nr 1).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej zamawiającej przewóz, a zatwierdza dyrektor administracyjny lub osoba przez niego upoważniona.

 
§ 4
1. W uzasadnionych przypadkach, w celu wykonywania zadań służbowych przez pracownika administracji Uczelni, na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, dyrektor administracyjny może wyrazić zgodę na korzystanie z samochodu służbowego bez kierowcy (wzór wniosku – załącznik nr 2).
2. Przekazanie samochodu, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, potwierdzane jest protokołem przekazania samochodu osobowego (wzór protokołu – załącznik nr 3).
3. Każdorazowy wyjazd, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, poza obszar województwa dolnośląskiego wymaga potwierdzenia na poleceniu wyjazdu (delegacja służbowa).

 
§ 5
1. W wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek osób, o których mowa w § 1, dyrektor administracyjny może wyrazić zgodę na odpłatne korzystanie z samochodu służbowego z kierowcą, o którym mowa w § 2, w celu innym niż służbowy (wzór wniosku – załącznik nr 1).
2. Zasady odpłatności za korzystanie, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 4.

 
§ 6
Wypełnione wnioski składa się w Dziale Transportu i Zaopatrzenia nie później niż:
1) 3 dni przed planowanym przewozem – pracownicy Uczelni,
2) 7 dni przed planowanym przewozem – osoby wymienione w § 1 pkt 2 i 3.

 
§ 7
1. Korzystanie z samochodu służbowego odnotowuje się w odpowiedniej karcie drogowej.
2. W przypadkach, o których mowa w § 2, 3 i 5 kartę drogową prowadzi kierowca, o którym mowa w § 2. Wykonanie przewozu potwierdzają własnoręcznym podpisem osoby korzystające z samochodu służbowego (dysponenci samochodu).
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 kartę drogową prowadzi dysponent samochodu.
4. Osoby zobowiązane do prowadzenia kart drogowych przekazują niezwłocznie wykorzystane karty drogowe wraz z potwierdzeniem kasowym ewentualnych tankowań do Działu Transportu i Zaopatrzenia Uczelni.
 
§ 8
Do obowiązków Działu Transportu i Zaopatrzenia należy między innymi:
1) prowadzenie ewidencji samochodów służbowych,
2) prowadzenie rejestru korzystania z samochodów służbowych,
3) rozliczanie i kontrola kart drogowych,
4) konserwacja i naprawy samochodów służbowych,
5) sporządzanie protokołów w przypadkach uszkodzenia samochodu służbowego podczas korzystania.

 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński