ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 13
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zmian w zarządzeniu nr 17 z dnia 29 grudnia 2003 r. – zwrot kosztów przejazdów na terenie miejscowości, w której pracownik wykonuje pracę

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) oraz art. 775 Kodeksu pracy (Dz. U. 1998.21.94 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 17 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Wykaz jednostek, którym przysługują terminowe bilety na okaziciela i /lub bilety jednorazowe oraz rodzaj i liczbę tych biletów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany zarządzenia.
b) w § 5 wyrazy „załącznik do niniejszego zarządzenia” zastępuje się słowami „załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia”. Odpowiednio numer wprowadza się do załącznika.
c) załącznik nr 1, o którym mowa w pkt a otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 Dyrektora Administracyjnego AM z dnia 29 grudnia 2003 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych, którym przysługują terminowe bilety na okaziciela i/lub bilety jednorazowe

L.p.Nazwa jednostki organizacyjnej Rodzaj biletuLiczba biletów
1.


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.


20.

21.
Dziekanat WL


Dziekanat WL-S
Dziekanat WLKP
Dziekanat WF
Dziekanat WZP
Kancelaria Ogólna
Dział Techniczny
(w tym: Sekcja Nadzoru Inwestorskiego
– 1 szt.,
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw
– 2 szt.)
Dział Eksploatacji
Ośrodek Sieciowo-Komputerowy
Dział Aparatury Naukowej
Inspektorat BHP i ppoż.
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Zespół Rewidentów
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Spraw Studenckich
Zespół ds. Współpracy z Zagranicą
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Zespół ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej
Inspektorat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Sekcja Fotografii

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
normalny
miesięczny
na okaziciela
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
ulgowy
miesięczny
na okaziciela
normalny
jednorazowy
-„-


1 szt.
-„-
-„-
-„-
-„-
2 szt.
5 szt.
2 szt.
3 szt.
6 szt.
1 szt.
3 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.


1 szt.

20 szt.
20 szt.

§ 2
Tracą moc zarządzenia Dyrektora Administracyjnego nr 5 z dnia 16 lutego 2004 r., nr 8 z dnia 23 marca 2004 r. i nr 10 z dnia 1 czerwca 2004 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Kancelaria Ogólna