ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 16
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2004 r.

w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót remontowo-adaptacyjnych obiektu przy ul. Krakowskiej 26

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego AM we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu odbioru robót remontowo-adaptacyjnych obiektu poszpitalnego przy ul. Krakowskiej 26 z przeznaczeniem na Akademicką Poliklinikę Stomatologiczną powołuje się komisję w składzie:
1. mgr Jacek Czajka - przewodniczący
2. dr Grzegorz Chmiel - członek
3. dr Adam Zawada - członek
4. mgr Krystyna Dziedziul - członek
5. mgr Krzysztof Śpiewak - członek
6. inż. Marian Jakubowski - członek

§ 2
W pracach komisji uczestnicza ponadto:
1) mgr inż. Elżbieta Bednarska,
2) mgr inż. Jolanta Józefowska-Goliszek,
3) mgr inż. Jakub Iwaniuk,
4) Zbigniew Lebiecki,
5) przedstawiciel Wykonawcy robót.

§ 3
Komisja rozpocznie prace w dniu 8 listopada 2004 r. o godz.11.00.

§ 4
Protokół z prac komisji zostanie przekazany do Dyrektora Administracyjnego.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej
we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Członkowie komisji
Osoby biorące udział w pracach komisji