ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 18
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany terminu inwentaryzacji rocznej

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 17 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2004 r. wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 1 punkt 6 słowa „Termin inwentaryzacji: 03.01.2005 r. – godz. 8.00.” zastępuje się słowami „Termin inwentaryzacji: 04.01.2005 r. – godz. 8.00.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
Pani Magdalena Rygas
Pani Katarzyna Kozłowska
Sekretariat Dyr. Administracyjnego
Kwestor
Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku