ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 19
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany warunków inwentaryzacji rocznej

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 17 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Zobowiązuję dyrektora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie, tj. niezakończonych robót inwestycyjnych Centrum Klinicznego AM.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w drodze porównania i weryfikacji danych ksiąg rachunkowych, z odpowiednimi dokumentami.
3. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2004 r.”,
b) po § 2 dodaje się § 3 i § 4 w brzmieniu:
„§ 3. 1. Zobowiązuję kierownika Działu Finansowego do przeprowadzenia inwentaryzacji należności (w tym także inwentaryzacji sald „zerowych” dla kontrahentów, których obroty z Akademią Medyczną przekroczyły w 2004 r. kwotę: 50 000 PLN – słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN).
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w drodze uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu tych aktywów.
3. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.”,

„§ 4. 1. Zobowiązuję kierownika Działu Kosztów do przeprowadzenia inwentaryzacji niezakończonych prac naukowo-badawczych.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej wartości tych prac.
3. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.”,
c) dotychczasowy § 2 otrzymuje numerację „§ 5”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Kwestor
Dyrektor Zarządu Inwestycji
Kierownik Działu Finansowego
Kierownik Działu Kosztów
Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku