Zarządzenie nr 10/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 r.
 
w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.      W celu przekazania Zakonowi Szpitalnemu Św. Jana Bożego OO Bonifratrom nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Traugutta 57/59, powołuję Komisję w składzie:
1)      mgr Jacek Czajka - przewodniczący
Z-ca Kanclerza ds. Logistyki
2)      mgr Krystyna Dziedziul
Kierownik Działu Eksploatacji
3)      mgr inż. Elżbieta Bednarska
Kierownik Działu Technicznego
4)      Jerzy Kokociński
Kierownik Sekcji Konserwacji i Drobnych Napraw
 
§ 2
W pracach, o których mowa w § 1 uczestniczą przedstawiciele Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
mgr Artur Parafiński
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MC