ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 11/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu obmiaru opału pozostałego po sezonie grzewczym 2010/2011 oraz dokonania przeglądu technicznego w niżej wymienionych kotłowniach Uczelni:
1. Ogród Roślin Leczniczych 2. Biblioteka 3. Hotel Asystenta
powołuje się Komisję w składzie:
1)      Ryszard Sękowski
Inspektor nadzoru robót sanitarnych
2)      Jerzy Kokociński
Kierownik Sekcji Konserwacji i Drobnych napraw
3)       Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Kierownik Sekcji Infrastruktury
4)      Maria Ciechanowicz
Dział Inwentaryzacji
 
§ 2
Czynności, o których mowa w § 1, dokonuje się w obecności Pana Jerzego Kardasza – przedstawiciela firmy obsługującej kotłownie Uczelni.
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Komisja rozpocznie prace dnia 23 maja 2011 r. godz. 9.00 pod Działem Transportu przy ul. Pasteura 1.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
Według rozdzielnika
 
MC