Zarządzenie nr 12/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2011 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Usług Pralniczych i Różnych „MAX” przy Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Usług Pralniczych i Różnych „MAX” przy Akademii Medycznej we Wrocławiu powołuję Komisję w składzie:
1.            Kanclerz mgr Artur Parafiński – Przewodniczący
2.            Zastępca Kanclerza ds. Logistyki – mgr Jacek Czajka
3.            Kwestor- Zastępca Kanclerza – mgr Elżbieta Urban
4.            Kierownik Działu Spraw Pracowniczych – Grażyna Zaremba-Jujeczka
5.            przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Zakładu Usług Pralniczych
i Różnych „MAX” – Barbara Fior.
 
§ 2
Prace Komisji rozpoczną się od dnia 1 czerwca 2011 r.
 
§ 3
Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które dokonywane jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 
§ 4
Zadaniem komisji jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zakładu Usług Pralniczych i Różnych „MAX” przy Akademii Medycznej we Wrocławiu.

§ 5
W posiedzeniach komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
mgr Artur Parafiński


 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MC