ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 13/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2011 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na najem powierzchni przy ul. Borowskiej 213
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.      W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na najem powierzchni w budynku „H” Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 powołuję Komisję w składzie:
1)      mgr Krystyna Dziedziul ─ Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2)      mgr Sylwia Depta
Dział Eksploatacji
3)      mgr Marek Chudy
Dział Organizacyjny
4)      Radca Prawny AM
5)      Przedstawiciel Akademickiego Szpitala Klinicznego
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji rozpocznie się 13 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 w pok. nr 2 budynku A-2 przy Pasteura1.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
mgr Artur Parafiński

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MC