ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 15/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
 
w sprawie zmiany w Centralnym Rejestrze Umów Akademii Medycznej we Wrocławiu
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 9/ZK/2011 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów Akademii Medycznej we Wrocławiu wprowadza się następujacą zmianę:
a)        w §3 pkt 3 po lit. e dodaje się lit. f oraz g w brzmieniu:
„f) porozumień w sprawie realizacji praktyk zawodowych, które rejestrują właściwe Dziekanaty,
g) sponsoringu na rzecz samorządu oraz kół naukowych, studenckich i doktoranckich, które rejestruje Dział Spraw Studenckich.”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 maja 2011 r.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
według rozdzielnika
MK