ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 16/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
 
w sprawie zwrotu kosztów przejazdów na terenie miejscowości, w której pracownik wykonuje pracę
 
Na podstawie § 24 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Przejazdy na terenie miejscowości, w której pracownik wykonuje pracę, obejmują przejazdy środkami komunikacji miejskiej na liniach zwykłych tramwajowych lub autobusowych.
 
§ 2
1.        Zwrot kosztów przejazdów, o których mowa w § 1 przysługuje pracownikom, którzy ze względu na charakter pracy wykonują w sposób ciągły obowiązki wynikające z umowy o pracę w różnych miejscach Wrocławia, w szczególności:
1)        pedle, pomoce administracyjne,
2)        pracownicy techniczni,
3)        pracownicy obsługi sieci komputerowej,
4)        pracownicy dokonujący inwentaryzacji i ewidencji majątku.
2.        Zwrot kosztów, o których mowa w ust.1, realizuje się przez wydanie pracownikowi biletu/biletów jednorazowych, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg.
 
§ 3
1.        Kierownik jednostki lub osoba przez niego wyznaczona pobiera w Kancelarii Ogólnej bilety w liczbie określonej w załączniku nr 1.
2.        Bilety poszczególnym pracownikom wydaje, na czas wykonywania pracy, bezpośredni przełożony pracownika.
3.        Kierownik jednostki składa do Kancelarii Ogólnej co miesiąc rozliczenie biletów wykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca (załącznik nr 2).
4.        Za terminowe i prawidłowe rozliczenie, o którym mowa w pkt 3 odpowiada kierownik jednostki. Niezłożenie rozliczenia w terminie wstrzymuje wydanie biletów na kolejny miesiąc.
 
§ 4
Po otrzymaniu faktury VAT za zakupione bilety Kancelaria Ogólna dołącza przekazane rozliczenia, o których mowa w §4 pkt 3 oraz ich wykaz i komplet dokumentów przekazuje do Sekcji Likwidatury.
 
§ 5
1.        Bilety niewykorzystane w danym miesiącu zaliczane są na poczet biletów przysługujących na kolejny miesiąc.
2.        W przypadku zwiększonej liczby wyjazdów, wymagającej dokupienia biletów dodatkowych, kierownik jednostki składa zamówienie w trybie określonym w §7.
 
§ 6
1.        Wykaz jednostek, którym przysługują bilety jednorazowe na przejazdy służbowe oraz rodzaj i liczbę tych biletów zawiera załącznik nr 1. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany zarządzenia.
2.        Pozostałe jednostki organizacyjne pokrywają zakup biletów ze swoich środków, np. z funduszu na dydaktykę, z odpłatności za kursy, z płatnych kursów.
 
§ 7
Jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1 w przypadkach, o których mowa w §5 pkt 2 oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w §6 pkt 2, składają zamówienie na zakup biletów jednorazowych do Kancelarii Ogólnej w terminie do 20 każdego miesiąca poprzedzającego okres objęty zamówieniem (załącznik nr 3).
 
§ 8
Traci moc zarządzenie nr 11 Kanclerza Akademii Medycznej z dnia 22 lutego 2007 r.
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
 

załącznik nr 1 - /images/kanclerz/2011/16_1.doc
załącznik nr 2 - /images/kanclerz/2011/16_2.doc
załącznik nr 3 - /images/kanclerz/2011/16_3.doc
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
Otrzymują:
wg rozdzielnika
 
MK