Zarz.: 18/ZK/2011
zm. 25/ZK/2011
ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 18/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2011 r.
 
w sprawie  odbioru obiektów „Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji” przy ul. Borowskiej
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu”
(zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W związku z wystąpieniem Inżyniera Kontraktu w sprawie powołania komisji do odbioru obiektów „Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego” Dolnośląskiej Farmacji przy
ul. Borowskiej, realizowanych przez Wrobis S.A. oraz Budimex S.A. (zwanej dalej „Komisją”), ustala się harmonogram wstępnych odbiorów w zakresie funkcjonalno-jakościowym oraz skład komisji ze strony Zamawiającego.
 
§ 2
1.        Wstępnych odbiorów w zakresie funkcjonalno-jakościowym wykonanych prac, dokonują przyszli użytkownicy Ośrodka, o którym mowa w §1, w następujących terminach:
Data
Przyszły użytkownik
25.07.2011 r.
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
26.07.2011 r.
Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych
Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych
27.07.2011 r.
Katedra i Zakład Toksykologii
Katedra i Zakład Chemii Leków
28.07.2011 r.
Dziekanat
Biblioteka Wydziałowa
29.07.2011 r.
Studium Szkolenia Podyplomowego
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
2.        W imieniu przyszłych użytkowników wstępnych odbiorów dokonują kierownicy jednostek wymienionych w pkt 1 lub inne osoby wskazane przez kanclerza.
 
§ 3
1.        Do Komisji ze strony Zamawiającego powołuje się następujące osoby:
1. 1     
 
Przedstawiciel Użytkownika
- dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw.
- dr Artur Owczarek
- inż. Eżbieta Madrias
- inż. Waldemar Kabowiak
- inż. Przemysław Koziorowski
2.         
W zakresie robót budowlanych
- Jolanta Nowicka-Piszczek
3.         
W zakresie systemów AV, BMS, SMS, LAN, SKD, SSWiN, CCTV
 
- Zbigniew Radziwołek
4.         
 
W zakresie instalacji informatycznej
i telefonicznej
- Zbigniew Radziwołek (WASK)
- mgr Krzysztof Hebzda (sieć komputerowa)
- Krzysztof Zamojski (sieć telefoniczna)
5.         
W zakresie instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych
 
- Marian Kita
6.         
W zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji
- mgr inż. Elżbieta Bednarska
 
2.        Wstępne odbiory, o których mowa w §2 pkt 1 powinny zostać dokonane przed odbiorem dokonywanym przez Komisję.
3.        Komisja rozpocznie prace 25 lipca 2011 r.
 
§ 4
Protokół z prac Komisji należy przekazać kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK


1 Zmieniony zarządzeniem nr 25/ZK/2011 Kanclerza AM z dnia 24 października 2011 r.