ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 17/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 lipca 2011 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.      W celu rozstrzygnięcia konkursu na pranie żaluzji pionowych oraz rolet w pomieszczeniach Uczelni powołuję Komisję w składzie:
1)      Krystyna Dziedziul ─ Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2)      Wanda Kogutowska
Dział Eksploatacji
3)      Halina Kurz
Dział Organizacyjny
 
§ 2
Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 18 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji, pokój nr 8.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MC