ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 19/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2011 r.
 
w sprawie powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości przy ul. Dyrekcyjnej 5/7 od Akademickiego Szpitala Klinicznego
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu komisyjnego dokonania czynności zdawczo-odbiorczych związanych z przejęciem nieruchomości przy ul. Dyrekcyjnej 5/7 od dotychczasowego użytkownika - Akademickiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, powołuje się komisję w składzie:
 
1.         
mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Kohnen
 
2.         
Jerzy Kokociński
 
3.         
mgr Krystyna Dziedziul
 
4.         
Alicja Stepowicz-Grzegorzak
 
5.         
Lilia Aplas
 
§ 2
Komisja rozpocznie prace 4 sierpnia 2011 r. o godz. 900, przed budynkiem przy ul. Dyrekcyjnej 5/7.
 
§ 3
Protokół z prac Komisji należy przekazać kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK