Zarządzenie nr 21/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji „Centrum Naukowej Informacji Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu”
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji „Centrum Naukowej Informacji Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu” powołuje się Zespół w składzie:
1.         
mgr Jacek Czajka                                            − Koordynator
2.         
mgr Renata Sławińska
3.         
mgr inż. Andrzej Kochan
4.         
mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Kohnen
 
 
§ 2
Zadaniem Zespołu będzie:
1)    nadzorowanie realizacji inwestycji, w tym:
      a)    występowanie przed organami administracji, po uzyskaniu odpowiednich pełnomocnictw,
      b)   kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami,
      c)    sporządzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji,
      d)   prowadzenie spraw związanych z finansowaniem inwestycji ,
      e)    dokonywanie odbiorów cząstkowych oraz odbioru końcowego,
2)    całkowite rozliczenie i przyjęcie inwestycji na stan Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 
§ 3
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przekazanie do archiwum skompletowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Akademii Medycznej przepisami kancelaryjno-archiwalnymi jest Dział Techniczny.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK