Zarz.: 26/ZK/2011
zm.: 28/ZK/2011
        30/ZK/2011
ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 26/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2011 r.
 
w sprawie inwentaryzacji rocznej
 
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje
 
§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję następujące zespoły:
1. Zapasy magazynowe Działu Transportu i Zaopatrzenia:
     1) Emilia Półtorak                                   - przewodnicząca
     2) Małgorzata Szymańska                      - członek
Termin inwentaryzacji: od 12.12.2011 r. do 16.12.2011 r.
2. Skrypty i wydawnictwa Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni:
      1) Maria Ciechanowicz                           - przewodnicząca
      2) Anna Wielgosińska                             - członek
Termin inwentaryzacji: od 06.12.2011 r. do 07.12.2011 r.
3. Magazyn Działu Aparatury Naukowej:
      1) Anna Wielgosińska                            - przewodnicząca
      2) Maria Ciechanowicz                           - członek
            Termin inwentaryzacji: od 08.12.2011 r. do 09.12.2011 r.
4. Druki ścisłego zarachowania w dziekanatach wszystkich wydziałów ( w tym:
    hologramy elektronicznych legitymacji studenckich ):
      1) Katarzyna Jacożyńska                       - przewodnicząca
      2) Lilia Aplas                                           - członek
Termin inwentaryzacji: od 01.12.2011 r. do 02.12.2011 r.
5. Hologramy elektronicznych legitymacji studenckich w Ośrodku Sieciowo-Komputerowym:
      1) Lilia Aplas                                            - przewodnicząca
      2) Katarzyna Jacożyńska                        - członek
Termin inwentaryzacji: 09.12.2011 r.
6. Bilety w Kancelarii Ogólnej:
     1) Anna Wielgosińska                             - przewodnicząca
      2) Maria Ciechanowicz                            - członek
Termin inwentaryzacji: 12.12.2011 r.
7. Kwitariusze przychodowe, faktury VAT, kasa:
      1)[1]Małgorzata Szymańska                      - przewodnicząca
      2) Marta Czyżewska                                - członek
Termin inwentaryzacji: 02.01.2012 r. – godz. 8 00
 
                                                                § 2                                                                
Zobowiązuję Dyrektora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu do przeprowadzenia na dzień 31.12.2011 r. inwentaryzacji środków trwałych w budowie, tj. niezakończonych robót inwestycyjnych Centrum Klinicznego AM. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.
 
§ 3       
Zobowiązuję Kierownika Działu Technicznego do przeprowadzenia na dzień 31.12.2011 r. inwentaryzacji nie zakończonych robót inwestycyjnych. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji. W przypadku zadań inwestycyjnych, polegających na budowie dwóch lub więcej obiektów – inwentaryzację bezpośrednich kosztów budowy należy przeprowadzić dla każdego obiektu.
 § 4[2]
Zobowiązuję Kierownika Działu Finansowego do przeprowadzenia inwentaryzacji należności na dzień bilansowy - według stanu na 30.11.2011 r. ( w tym także inwentaryzacji sald „zerowych” dla kontrahentów, których obroty z Akademią Medyczną przekroczyły w 2011 r. kwotę: 25 000,00 PLN – słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN ). Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych stanów tych aktywów. Wszystkie należności niepotwierdzone do dnia 31.01.2012 r. należy zestawić w tabeli i dokonać odpisu aktualizującego.
 
 
§ 5
Zobowiązuję Kierownika Działu Kosztów do zinwentaryzowania niezakończonych prac naukowo–badawczych, według stanu na 31.12.2011 r. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej ich wartości.
 
§ 6
Zobowiązuję Kierownika Ośrodka Sieciowo
–Komputerowego do zinwentaryzowania programów komputerowych, użytkowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
Otrzymują :
- przewodniczący, członkowie
   i Kier. jedn. zob. do przepr. inw.
- Sekretariat Kanclerza AM
- Kwestor
- Zastępca Kwestora
- Kier. Działu Inwentaryzacji
 i Ewidencji Majątku
MC
 
 
 
 


[1] Zmieniony zarządzeniem nr 28/ZK/2011 Kanclerza AM z dnia 29 listopada 2011 r.
[2] Zmieniony zarządzeniem nr 30/ZK/2011 Kanclerza AM z dnia 30 grudnia 2011 r.