ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 24/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej pomieszczeń dla działalności naukowo-dydaktycznej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii

Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu dokonania odbioru pomieszczeń dla działalności naukowo-dydaktycznej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, powołuje się Komisję w składzie:
1)   mgr inż. Jerzy Buczek – Dział Techniczny
2)   mgr Ewa Dziwulska – Zastępca Kwestora
3)   Lila Aplas – Dział Inwentaryzacji 
 
§ 2
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 3
Komisja rozpocznie prace dnia 3 listopada 2011 r. godz. 1000 na terenie Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
mgr Artur Parafiński

 
 
Otrzymują:
Według rozdzielnika
 
MC