ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 25/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 października 2011 r.
 
w sprawie zmiany składu komisji do odbioru obiektów „Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji” przy ul Borowskiej
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu nr 18 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie odbioru obiektów „Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji” przy ul Borowskiej, w § 3 pkt.1 w punkcie 1 tabeli w rubryce trzeciej dodaje się tiret trzecie, czwarte i piąte w brzmieniu:
„- inż. Elżbieta Madrias,
- inż. Waldemar Karbowiak,
- inż. Przemysław Koziorowski”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MC