ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 23/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 października 2011
 
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmacji przy ul. Borowskiej 213
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) oraz w oparciu o zapisy umowy AM/ AZ/ PN-26/ 2008 z dnia 23.06.2008 zawartej pomiędzy Akademią Medyczną we Wrocławiu a Instytutem Zarządzania i Samorządności z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Baczyńskiego 13, na mocy § 4 pkt  3.3.12 zarządzam co następuje:
 
§ 1
W oparciu o wystąpienie Inżyniera Kontraktu w sprawie zgłoszenia przez Wykonawcę robót – Budimex SA gotowości do odbioru, obiektów Zintegrowanego Centrum   Edukacji i Innowacji Wydziału Farmacji przy ul. Borowskiej 213, powołuję komisję odbiorową w składzie:
1. Przedstawiciel Inwestora Zastępczego – Przewodniczący Komisji Odbiorowej oraz
     - Roman Proniewski – Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych,
     - Adam Pudys – Inspektor Nadzoru Robót Instalacyjnych,
     - Tadeusz Masłowski – Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych,
2. Przedstawiciel Użytkownika:
     - dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw.,
     - dr Artur Owczarek – Kierownik Projektu,
     - dr Agnieszka Matera,
3. Przedstawiciele Akademii Medycznej:
     - Jolanta Nowicka Piszczek,
     - Zbigniew Radziwołek,
     - mgr inż. Krzysztof Hebzda – Ośrodek Sieciowo-Komputerowy,
     - Krzysztof Zamojski,
     - Marian Kita – Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw,
     - Przedstawiciel Działu Technicznego Akademii Medycznej.
 
§ 2
Komisja rozpocznie czynności odbiorowe w dniu 21.10.2011, o godz. 7 30.  Inżynier Kontraktu będzie prowadził chronologiczny zapis zgłaszanych przez członków komisji usterek i uwag, oraz wykonywał dokumentację fotograficzną usterek na potrzeby prac Komisji Odbiorowej oraz Zamawiającego.
 
§ 3
Komisja odbiorowa realizować będzie swoje czynności zgodnie z poniższym harmonogramem:
21.10.2011
Pracownia Wstępnych Testów Aktywności Biologicznej
Pracownia Analiz Strukturalnych
24.10.2011
Katedra Chemii Nieorganicznej
Katedra Chemii Analitycznej
25.10.2011
Katedra Chemii Fizycznej
Katedra Farmakognozji
26.10.2011
Katedra Biochemii Farmaceutycznej
Katedra Analityki Medycznej
Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka
27.10.2011
Katedra Chemii Organicznej
Katedra Technologii Leku i Biotechnologia
28.10.2011
Zakład Farmacji Przemysłowej
Katedra Technologii Postaci Leku
Zakład Humanistycznych Nauk Farmacji
02.11.2011
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
Katedra Farmakologii Klinicznej
03.11.2011
Pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, otoczenie
04.11.2011
pozostałe niewyspecyfikowane
Odbiory rozpoczynają się o godz. 700. Wszelkie zmiany godzin odbiorów dopuszczalne wyłącznie w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.
 
§ 4
Z przeprowadzonych czynności odbiorowych Inwestor Zastępczy sporządzi protokół, który
w terminie 7 dni od zakończenia prac zostanie przekazany Kanclerzowi Akademii Medycznej. Przedstawiciele Użytkownika oraz Zamawiającego mogą za zgodą Kanclerza Akademii Medycznej wspomagać swoje czynności w ramach współpracy opiniami niezależnych rzeczoznawców/ekspertów. Do udziału w pracach Komisji Odbiorowej mogą być również zapraszani, z głosem doradczym, przedstawiciele przyszłych użytkowników poszczególnych jednostek.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MC/MK