Zarz.: 29/ZK/2011
zm.: 2/ZK/2012
        4/ZK/2012
ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 29/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
w sprawie przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
Na podstawie § 24 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
W celu przeprowadzenia przeglądu i zapewnienia możliwości doskonalenia i potrzeby zmian w systemie zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych (według normy PN-EN ISO 9001:2009), powołuję Zespół w składzie:
1. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów prof. nadzw.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim
2. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego
3. dr hab. Agnieszka Piwowar
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Farmaceutycznym
4.[1] dr Mariola Seń
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Nauk o Zdrowiu
5. inż. Ryszard Kretschmer
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości ISO – koordynator prac Zespołu
6. mgr Ryszard Chorostkowski
Sekretarz Rektora – członek
7.[2] dr hab. Marzena Dominiak prof. nadzw.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym
 
§ 2
Zadaniem Zespołu jest dokonanie przeglądu, z uwzględnieniem oceny możliwości doskonalenia i potrzeb zmian w systemie zarządzania jakością, łącznie z polityką i celami dotyczącymi jakości.
 
§ 3
Ustalenia dokonane w trakcie prac Zespołu, w formie pisemnej, z podaniem konkretnych wniosków, należy przekazać Pełnomocnikowi Uczelnianemu ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Kanclerzowi, w terminie 7 dni od zakończenia prac Zespołu.
 
§ 4
Czynności, o których mowa w § 1 należy zakończyć do dnia 10 stycznia 2012 r.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
mgr Artur Parafiński 
Otrzymują:
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Zespołu
 
MKa
 


[1] Zmieniony zarządzeniem nr 4/ZK/2012 Kanclerza AM z dnia 9 lutego 2012 r.
[2] Dodany zarządzeniem nr 2/ZK/2012 Kanclerza AM z dnia 24 stycznia 2012 r.