ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 28/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2011 r.
 
w sprawie zmiany składu zespołu do poprowadzenia  inwentaryzacji rocznej
 
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu nr 26/ZK/2011 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej, w § 1 ust. 7 pkt. 1 słowa: „Katarzyna Jacożyńska”, zastępuje się słowami: „Małgorzata Szymańska”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
mgr Artur Parafiński
 

 
 
 
Otrzymują :
- przewodniczący, członkowie
   i Kier. jedn. zob. do przepr. inw.
- Sekretariat Kanclerza AM
- Kwestor
- Zastępca Kwestora
- Kier. Działu Inwentaryzacji
 i Ewidencji Majątku

MC