ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 30/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
 
w sprawie zmiany daty potwierdzenia należności niepotwierdzonych, stanowiących podstawę dokonywania odpisów aktualizujących
 
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu nr 26/ZK/2011 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej, w § 4, w ostatnim zdaniu słowa: „29.02.2012 r.” zastępuje się słowami: „31 stycznia 2012 r.”.
 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika