ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 2/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 stycznia 2012 r.
 
 
w sprawie zmiany składu zespołu ds. przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
Na podstawie § 24 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu nr 29/ZK/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w Akademii Medycznej we Wrocławiu wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7, w brzmieniu:
„7. dr hab. Marzena Dominiak prof. nadzw.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym.”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
 
Otrzymują:
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Zespołu
 
MKa