ARCHIWALNE
 
Zarządzenie nr 3/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2012 r.
 
 
w sprawie zmiany druku oświadczenia (wystawianie, podpisywanie i odbiór faktur VAT)
 
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu nr 24 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2007 r.   w sprawie wydawania upoważnień do wystawiania, podpisywania i odbioru faktur VAT, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 Otrzymują:
 według rozdzielnika
 MKa