ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 4/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 lutego 2012 r.
 
 
w sprawie zmiany składu zespołu ds. przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
Na podstawie § 24 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu nr 29/ZK/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w Akademii Medycznej we Wrocławiu wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. dr Mariola Seń
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Nauk o Zdrowiu.”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa