ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 6/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 2 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na dzierżawę i zarządzanie miejscami parkingowymi przy ul. Borowskiej 213

Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
1.    W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na dzierżawę  i zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Krystyna Dziedziul ─ Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2) mgr Sylwia Depta
Dział Eksploatacji
3) inż. Marian Jakubowski
Dział Techniczny
4) mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Kohnen
Dział Techniczny
5) Radca Prawny AM
6) Przedstawiciele Akademickiego Szpitala Klinicznego

§ 2
1. Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi 3 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w pok. nr 12 budynku A-1 przy Pasteura1 (sala Senatu).
2. Materiały konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.am.wroc.pl/sprzedaz

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika
MC