ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 7/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 18 maja 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu obmiaru opału i przeglądu technicznego w kotłowniach
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu obmiaru opału pozostałego po sezonie grzewczym 2011/2012 i przeglądu technicznego w kotłowniach Ogrodu Roślin Leczniczych i Biblioteki Akademii Medycznej powołuję Komisję w składzie:
1) mgr inż. Elżbieta Bednarska − Przewodnicząca
 Dział Techniczny
2) Jerzy Kokociński
 Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw
3) Alicja Stepowicz-Grzegorzak
 Dział Eksploatacji
4) Lilia Aplas
 Dział Inwentaryzacji Ewidencji majątku
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji w dniu 24 maja 2012 r. o godz. 9.00.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
według rozdzielnika
MKa