ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 8/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż unitów stomatologicznych
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż unitów stomatologicznych powołuję Komisję w składzie:
1) mgr inż. Anna Piotrowska − Przewodnicząca
 Dział Aparatury Naukowej
2) Lilia Aplas
 Dział Inwentaryzacji Ewidencji Majątku
3) dr Wojciech Grzebieluch
 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
4) Andrzej Wiśniewski
 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 10.00, w sekretariacie Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej pok. 312, przy ul. Krakowskiej 26.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa