ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 10/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji do wykonywania czynności zdawczo-odbiorczych pomieszczeń Katedry i Zakładu Toksykologii
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu wykonania czynności zdawczo-odbiorczych związanych z przekazaniem Konwentowi OO. Bonifratrów pomieszczeń Katedry i Zakładu Toksykologii przy ul. Traugutta 57/59 powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Krystyna Dziedziul − Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2) Lilia Aplas
 Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
3) inż. Krystyna Świerczyńska
 Dział Techniczny
4) Zdzisław Michta
 Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw
5) Przedstawiciel Katedry i Zakładu Toksykologii
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji w dniu 27 czerwca 2012 r. o godz. 8.30, przed budynkiem Katedry i Zakładu Toksykologii przy ul. Traugutta 57/59 Wrocław.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika 
MKa