ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 11/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 5 lipca 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż unitu stomatologicznego
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż unitu stomatologicznego powołuję Komisję w składzie:
1) mgr inż. Anna Piotrowska − Przewodnicząca
 Dział Aparatury Naukowej
2) Lilia Aplas
 Dział Inwentaryzacji Ewidencji Majątku
3) Izabela Śliwińska
 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
4) dr n.med. Monika Mysiak-Dębska
    Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 6 lipca 2012 r. o godz. 10.00, w sekretariacie Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej pok. 312, przy ul. Krakowskiej 26.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński