Zarządzenie nr 13/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2012 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na dzierżawę i zarządzanie miejscami parkingowymi przy ul. Borowskiej 213
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na dzierżawę i zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Krystyna Dziedziul ─ Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2) mgr Sylwia Depta
Dział Eksploatacji
3) inż. Marian Jakubowski
Dział Techniczny
4) mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Kohnen
Dział Techniczny
5) Radca Prawny AM
6) Przedstawiciele Akademickiego Szpitala Klinicznego
 
§ 2
1. Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi 30 lipca 2012 r. o godz. 13.00 w pok. nr 12 budynku A-1 przy Pasteura1 (sala Senatu).
2. Materiały konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.am.wroc.pl/sprzedaz
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński