Zarządzenie nr 15/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 6 sierpnia 2012 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu na czyszczenie wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych w pomieszczeniach Uczelni powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Sylwia Depta ─ Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2) Wanda Kogutowska
Dział Eksploatacji
3) mgr Marek Chudy
Dział Organizacyjny
 
§ 2
Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 8 sierpnia 2012 r. na godz. 9:00, Dział Eksploatacji, pokój nr 8, budynek A2.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa